Научна дейност

Неизменна част от функционирането на катедрата е научно-изследователската дейност, чрез която преподаватели и студенти следят и участват в съвременното развитие на технологиите, в сферата на системите за автоматично управление. Тя е съсредоточена в четири научни направления: Теория на автоматичното управление, Интелигентно управление и роботика, Индустриална автоматизация и Електрозадвижване

Преподавателите от катедра “Системи за управление” са автори на множество публикации в национални и международни издания. Заедно с това са част от колективи на научноизследователски и други проекти.

Последни публикации

  • Penev, Borislav, One New Property of a Class of Linear Time-Optimal Control Problems, Mathematics, Volume: 11  Issue: 16  Article Number: 3486  DOI: 10.3390/math11163486  Published Date: 2023 AUG,  WOS:001057708100001, eISSN: 2227-7390
  • Popov, V.; Topalov, A.V.; Stoyanov, T.; Ahmed-Shieva, S. Kinematic Modeling with Experimental Validation of a KUKA®–Kinova® Holonomic Mobile Manipulator. Electronics 202413, 1534. https://doi.org/10.3390/electronics13081534
  • Stoykova, S., Shakev, N. Artificial Intelligence for Management Information Systems: Opportunities, Challenges, and Future Directions (2023) Algorithms, 16 (8), art. no. 357, https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85169018743&doi=10.3390%2fa16080357&partnerID=40&md5=086979b2ea0ace7073b4221258054feb, DOI: 10.3390/a16080357, Access, Gold
  • Stoyanov, T., Popov, V., Topalov, A., Ahmed-Shieva, S., Shakev, N., Nedelcheva, B., Visual Servoing in Door Opening Task for Omnidirectional Mobile Manipulator (2023) International Conference Automatics and Informatics, ICAI 2023 – Proceedings, pp. 82-87. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85181771032&doi=10.1109%2fICAI58806.2023.10339019&partnerID=40&md5=e79a6e7a2ebceab6a4223a1b72f3f315, DOI: 10.1109/ICAI58806.2023.10339019
  • Madzharova-Atanasova, K., Shakev, N. Intelligence in Human-Robot Collaboration – Overview, Challenges and Directions (2023) International Conference Automatics and Informatics, ICAI 2023 – Proceedings, pp. 190-194. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85181771309&doi=10.1109%2fICAI58806.2023.10339038&partnerID=40&md5=03e243e32035a08820cb11ae73d3b46e, DOI: 10.1109/ICAI58806.2023.10339038
  • Stoykova S.,  Hrischev R., Modeling Workflows and Processes in the Cloud ERP Platform SAP BTP, 11th International Scientific Conference: “TechSys 2022”- Engineering, Technologies and Systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, e-ISSN: 1551-7616, AIP Conf. Proc. 24 January 2024; 2980 (1): 020004.
  • Hrischev R., Dynamical Modeling with Vensim PLE of the Process of Data Collection in the ERP Systems, 11th International Scientific Conference: “TechSys 2022”- Engineering, Technologies and Systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, e-ISSN: 1551-7616, AIP Conf. Proc. 24 January 2024; 2980 (1): 020003.

Последни проекти

Последни публични лекции

Публична лекция на тема “Интегрирани информационни системи за управление в индустрията” на доц. д-р инж. Радослав Хрисчев. Последна стъпка от неговата успешна хабилитация.