Лаборатории

Обучението се подкрепя от лаборатории за упражнения и научни изследвания: 

 • 3304 Информационни системи за управление в индустрията
 • 4407 Milara център по роботика и автоматика
 • 4408 Управление на технологични процеси
 • 4409 Комуникационни системи в интегрираните производства и ПЛК
 • 4410 Теория на aвтоматичното управление
 • 4308 Електрозадвижване
 • 4309 Интелигентни системи за управление
 • 4310 АПМ и робототехника

Лаборатория | 3304 | Информационни системи за управление в индустрията

В лабораторията се провеждат занятия основно по следните дисциплини:
За АИУТ:
1. Информационни системи в управлението – маг.;
2. Съвременни системи за управление в индустрията – бак.;
3. Автоматизация на производствените механизми – бак.;

За ИИ:
1. Системи за управление /Control systems/ – бак.;
2. Въведение в SAP /Introduction to SAP/ – бак.;
3. Моделиране и симулиране – бак.;
4. Индустриална практика – бак.

За Електротехника и Електроника:
1. Информационни системи за управление – бак.;

За Индустриален мениджмънт:
1. Интелигентни производствени системи – бак.;
2. ERP системи – бак.

В обучението се използват:
1. Облачно базирани ERP системи;
2. Симулатори на ERP системи – SAP;
3. Системи за моделиране и симулиране – Vensim PLE, AnyLogic PLE, Matlab.
4. Онлайн системи за проектиране на производствени апарати.

Лаборатория | 4407 | Милара център по роботика и автоматика

Дейностите в центъра се концентрират върху разработката на алгоритми за интелигентно управление, обучение и адаптация на индустриални манипулатори и автономни мобилни роботи. Целта е чрез използване на подходи и технологии, свързани с изкуствения интелект, кибер-физични системи, богата сензорна информация, цифрови модели и симулации –  да се достигне до по-високи функционални възможности на роботите.

Обурудването в центъра е осигурено както с първоначалната подкрепа на фирма Милара, така и с последващи финансирания от научни проекти и се използва както в учебния процес (лабораторни упражение, дипломно проектиране) така и за научноизследователски разработки.

Оборудването включва:

 • Индустриални манипулатори Milara Diamond H1, H3, H4: Програмиране и управление на роботи – манипулатори;
 • Мобилен робот iRobot Create:  Навигация и управление на автономни мобилни роботи в споделена среда;
 •   Мобилна холономна платформа KUKA YouBot: Навигация и управление на автономни мобилни роботи в споделена среда;
 • Мобилни робот ePuck: Колективна роботика, управление на роботи във формация, многоагентни системи;
 • Квадрокоптери А.R.Drone: Навигация и автоматично управление по безжична връзка на безпилотни летателни апарати; реализация на колективни поведения между летящи и наземни мобилни роботи.   
 • Апаратура за следене на пространствените координати и ориентация на тяло Polhemus Patriot: Траекторно следене и управление на мобилни и въздушни роботи; 
 • Допълнителни сензори – лазерен далекомер, сонари, сензори с безжична връзка за комуникация – за осигуряване на роботите с допълнителни данни, необходими за изграждането на автономни поведения;
 • Специализиран модул за управление NI roboRio: Програмиране и управление на робототи-манипулатори (индустриални и неиндустриални);
 • Специализиран модул (гейтуей) за безжична комуникация (IoT Gateway): Трансфер на данни към облачни услуги окомплектован с периферия и софтуерен пакет за бързо конфигуриране на преноса на данни;
 • Симулатор Webots за симулационни експерименти при разработване на интелигентни поведения;
 • Софтуерни пакети QuarC и Inteco + модули с бързи АЦП/ЦАП:  Системи за бърза разработка на прототипи.