За катедрата

Катедра “Системи за управление” като част от факултета по Електроника и Автоматика обучава студенти в две специалности “Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) и “Индустриално инженерство” (ИИ). Катедрата предлага обучение по бакалавърска и магистърска програми. Основна цел на обучението на студентите е подготовката им като висококвалифицирани инженери по съответната специалност. Знанията, които студентите получават са необходимата база за разработване и приложение на методи, технически и програмни средства за проектиране, внедряване и обслужване на системи за автоматично управление на технологични процеси и обекти, производствени механизми и устройства.

Неизменна част от функционирането на катедрата е научно-изследователската дейност, чрез която преподаватели и студенти следят и участват в съвременното развитие на технологиите, в сферата на системите за автоматично управление. Научно изследователската дейност на катедра “Системи за управление” е съсредоточена в четири научни направления: Теория на автоматичното управление, Интелигентно управление и роботика, Индустриална автоматизация и Електрозадвижване.

Обучение в специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”

В специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ се изучават инженерните основи на техническата кибернетика. Придобиват се задълбочени познания в областта на информационно-измервателната техника, системите за управление на мобилни динамични обекти в различни области на техниката, компютърните системи за управление, алгоритмизацията на програмирането, методите на моделирането и оптимизацията, микропроцесорните управляващи устройства и другите технически средства на автоматиката и системите за автоматично управление, автоматизацията на инженерния труд, мениджмънта.

Предлагат се учебни програми в следните научни области:

Системи и управление

Получават се знания за изследване, изграждане, експлоатация и развитие на системи за автоматично управление на обекти и системи в различни стопански отрасли и в непроизводствената сфера, както и на тяхното техническо, програмно и информационно осигуряване.

Електрозадвижване и автоматизация на производствени механизми

Придобиват се инженерни знания за изследване, конструиране, производство и експлоатация на системи за електро-задвижване и за автоматично управление на машини, механизми, движещи се обекти и производствени комплекси.

Индустриална управляваща техника и управление на процеси

Изследване, създаване, експлоатация и развитие на системи за автоматизация на технологични, информационни и комуникационни процеси, системен анализ и проектиране, моделиране, симулиране и оптимизация, измерване, контрол и управление на материални, енергийни и информационни потоци, вземане на решения.

Изкуствен интелект и робототехнически системи

Изучават се дисциплини, свързани с изследване, конструиране, управление и експлоатация на роботи, индустриални манипулатори, репрограмируеми средства за автоматизация и гъвкави производствени системи, техническо зрение и системи с изкуствен интелект.

Обучение в специалност “Индустриално инженерство”

Специалността “Индустриално инженерство”, като единствената специалност във ФЕА с преподаване на английски език, осигурява обучение в мултикултурна среда. “Индустриално инженерство” съчетава класически и съвременни направления при проектиране и експлоатация на индустриални системи. Тя обезпечава раздел от техниката занимаващ се с оптимизиране и управление на сложни процеси и системи. Курсът е както теоретичен, така и практически.
Специалността съчетава класически и съвременни направления при проектиране и експлоатация на индустриални системи.

Студентите получават набор от знания и умения в областта на проектирането, прилагането и управлението на сложни системи и процеси. Спецификата на обучението по специалността е в съчетаване на фундаментални знания по моделиране на разнородни процеси в технически и организационни системи, по електротехника, електроника, компютърни науки, теория на управлението, с общоинженерни, природонаучни, хуманитарни и икономически знания, както и с усвояването на чужд език.

Специалността дава и предимство при включване в програмата за мобилност „Еразъм“ и поради модерните световни практики в учебния план, заимствани от чужди университети.