Студенти

Основна цел на обучението на студентите в двете специалности – “Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) и “Индустриално инженерство” (ИИ), е подготовката им като висококвалифицирани инженери по съответната специалност. Знанията, които студентите получават са необходимата база за разработване и приложение на методи, технически и програмни средства за проектиране, внедряване и обслужване на системи за автоматично управление на технологични процеси и обекти, производствени механизми и устройства.

Учебни материали

Колективът на катедра “Системи за управление” е автор на учебници и учебни помагала. А повечето материали са достъпни през Мудъл на ФЕА

Дипломно проектиране

Целта на дипломната работа е да доразвие необходимите умения на студентите за самостоятелно решаване на конкретни задачи с комплексен характер, каквито ще трябва да решават в бъдещата си работа като инженери в съответните области и със съответната квалификационна характеристика, както и да разшири знанията им в определена област. Чрез дипломната работа и нейната защита се оценяват придобитите по време на следването знания и умения, включително фундаментални знания и терминология в съответната област, умения да се прилагат тези знания и да се вземат инженерни решения.