Учебни планове

Основна цел на обучението на студентите от специалност АИУТ е подготовката им като висококвалифицирани инженери по автоматика. Знанията, които студентите от специалност АИУТ получават са необходимата база за разработване и приложение на методи, технически и програмни средства за проектиране, внедряване и обслужване на системи за автоматично управление на технологични процеси и обекти, производствени механизми и устройства.

В действие са следните учебни планове:

Лаборатории

Обучението се подкрепя от лаборатории за упражнения и научни изследвания:
  • 3205 Управление на машини и процеси
  • 4407 Milara център по роботика и автоматика
  • 4408 Управление на технологични процеси
  • 4409 Комуникационни системи в интегрираните производства и ПЛК
  • 4410 Теория на Автоматичното управление
  • 4308 Електрозадвижване
  • 4309 Интелигентни системи за управление
  • 4310 АПМ и робототехника

Учебни материали

Колективът на катедра "Системи за управление" е автор на учебници и учебни помагала.

Дипломно проектиране

Целта на дипломната работа е да доразвие необходимите умения на студентите за самостоятелно решаване на конкретни задачи с комплексен характер, каквито ще трябва да решават в бъдещата си работа като инженери в съответните области и със съответната квалификационна характеристика, както и да разшири знанията им в определена област. Чрез дипломната работа и нейната защита се оценяват придобитите по време на следването знания и умения, включително фундаментални знания и терминология в съответната област, умения да се прилагат тези знания и да се вземат инженерни решения.