Неизменна част от функционирането на катедрата е научно-изследователската дейност, чрез която преподаватели и студенти следят и участват в съвременното развитие на технологиите, в сферата на системите за автоматично управление. Тя е съсредоточена в четири научни направления: Теория на автоматичното управление, Интелигентно управление и роботика, Индустриална автоматизация и Електрозадвижване.

Проекти

В действие е двугодишен проект на тема "Управление на мобилни роботи в безжични сензорни мрежи с хибридни структура" към ФНИ на МОН. Списък на договрите за периода 2009-2017 г.

Публикации

Членовете на катедрата са автори на множество публикации в национални и международни издания. Списък с публикации.

Докторанти

    Катедрата обучава 5-ма докторанти в четири специалности:

  • маг. инж. Николай Димитров (специалност "Роботи и манипулатори", задочна форма)
  • маг. инж. Борислав Русенов (специалност "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника", задочна форма)
  • маг. инж. Александър Петров(специалност "Автоматизация на производството", свободна форма)
  • ас. маг. инж. Васил Попов (специалност "Системи с изкуствен интелект")

Предстоящи конференции