Неизменна част от функционирането на катедрата е научно-изследователската дейност, чрез която преподаватели и студенти следят и участват в съвременното развитие на технологиите, в сферата на системите за автоматично управление. Тя е съсредоточена в четири научни направления: Теория на автоматичното управление, Интелигентно управление и роботика, Индустриална автоматизация и Електрозадвижване.

Проекти

В действие е проект на тема "Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на интелигентни роботи в споделено работно пространство" към ФНИ на МОН. Списък на договрите за периода 2009-2019 г.

Публикации

Членовете на катедрата са автори на множество публикации в национални и международни издания. Списък с публикации.

Предстоящи конференции