Неизменна част от функционирането на катедрата е научно-изследователската дейност, чрез която преподаватели и студенти следят и участват в съвременното развитие на технологиите, в сферата на системите за автоматично управление. Тя е съсредоточена в четири научни направления: Теория на автоматичното управление, Интелигентно управление и роботика, Индустриална автоматизация и Електрозадвижване.

Публикации в конференции у нас

  2016
 1. S. Ahmed, I. Ganchev, A. Taneva, M., Petrov “Decoupling Neuro-Fuzzy Model Predictive Controllers Applied to Quadruple Tanks” in Proceedings of IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, 4-6 September, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-1-5090-1353-1, pp: 610-615, 2016
 2. S. Ahmed, A. Topalov, N. Dimitrov and E. Bonev, “Industrial Implementation of a Fuzzy Logic Controller for Brushless DC Motor Drives using the PicoMotion Control Framework”, in Proceedings of IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, 4-6 September, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-1-5090-1353-1, pp: 629-634, 2016
 3. V. L. Popov, K. B. Shiev, A. V. Topalov, N. G. Shakev, S. A. Ahmed, “Control of the Flight of a Small Quadrotor using Gestural Interface”, in Proceedings of IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, 4-6 September, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-1-5090-1353-1, pp: 622-628, 2016
 4. Ganev, G., Shakev, N., Angelov, A., „Design approach of sizing the rooftop photovoltaic plant based on the power consumption“, in Proc. of 19th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, pp 1-4, SIELA, 29 May-1 June 2016, Burgas
 5. A. Angelov, “Special Features Design of Facade/Roof PVPlant”, in Proceedings of International Conference on Engineering, Technologies and Systems, TECHSYS 2016, Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, pp. II-155-II-160, ISSN 2367-8577
 6. 2015
 7. Костов, И. Й., Моделиране и изследване на асинхронно електрозадвижване с регулатор на напрежение с ШИМ, ІV-та Международна научна конференция „Автоматика 2015, ФА”, том 65, брой 1, стр. стр. 51-60, 2015, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1311-0829.
 8. И. Й. Костов, И. Х. Гогова, Изследване на постояннотоково електрозадвижване с тиристорен комутатор, VI национална научна конференция 2015 за студенти, докторанти и млади учени, 2015, Сборник доклади, стр.77, Bulgaria, Пловдив.
 9. Ganchev I., An Algorithm for Velocity PID Control in MATLAB/Simulink, Scientific works of the University of Food Technology, Vol. LXII, pp.18-621, ISSN 1314-7102, Plovdiv, Bulgaria, 2015.
 10. Taneva A., R.Kazala, I. Ganchev, M.Petrov, Control System with LabVIEW, научното списание на ТУ-София „Годишник на ТУ-София“, том 65, книжка 1 (2015), pp.207-214, ISSN 1311-0829
 11. R. Kazala, A. Taneva, M. Petrov, St. Penkov, Wireless Network for Mobile Robot Applications, IFAC-PapersOnLine, Volume 48, Issue 24, 2015, Pages 231-236, ISSN 2405-8963, http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.12.088.
 12. Ganchev I., A.Taneva, K.Kutryanski, A Study on the Extended PPI Controller, 13th International Conference “Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century”, Sozopol, Bulgaria, 2-5 June, 2015.
 13. Sevil A. Ahmed, Michail G. Petrov, Trajectory Control of Mobile Robots using Type-2 Fuzzy-Neural PID Controller, IFAC-PapersOnLine, Volume 48, Issue 24, 2015, Pages 138-143, ISSN 2405-8963, http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.12.071.
 14. Nikola G. Shakev, Andon V. Topalov, Sevil A. Ahmed, Kostadin B. Shiev, Distributed Control of Robotized Nodes in a Hybrid Wireless Sensor Network, IFAC-PapersOnLine, Volume 48, Issue 24, 2015, Pages 144-149, ISSN 2405-8963, http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.12.072.
 15. A. Angelov, N. Shakev, G. Ganev, Electricity Consumption Forecasting оf Public Facility, Четвърта международна научна конференция “Техника, Технологии и Системи” ТЕХСИС 2015, 28 - 30 май, Пловдив
 16. 2014
 17. Иванов, Г. И., Костов, И. Й., STUDY OF SENSORLESS SPEED ESTIMATION SCHEME OF INDUCTION MOTOR, BASED ON MRAS MODEL AND ORIENTED BY MUTUAL CURRENT, INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2014, FA, vol. 64, issue 1, pp. 83-92, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU Sofia, ISBN ISSN 1311-0829.
 18. Захари Каврошилов, „Учебен тренажор за управление на топлогенератори“, Сборник с доклади от симпозиум „Иновации и бизнес процеси”, 16 – 17 октомври 2014 г., гр. Пловдив (под печат)
 19. Darmonski S., Adaptive Control Design for a Class of Nonlinear Systems with Asymptotic Stability of the Estimation Error, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS 2014, 1-3 October 2014, Sofia, Bulgaria, pp. I-205–I-208
 20. Petrov V., Nonlinear Adaptive Observer Design with Exponential State and Parameter Estimation, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS 2014, 1-3 October 2014, Sofia, Bulgaria, pp. I-209–I-212
 21. Ahmed S., M. Petrov, A. Taneva, TYPE-2 FUZZY-NEURAL PID CONTROLLER FOR NONLINEAR PLANTS, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’2014 1-3 October 2014, Sofia, Bulgaria, pp. I-153-I-156, ISSN 1313-1850.
 22. Ahmed, S., Petrov, M., Taneva, A., Type-2 Fuzzy – Neural PID Controller for Nonlinear Plants, International Conference Automatics and Informatics’ 14, 1-3 October, 2014, I-153–I-156, ISSN 1313-1869.
 23. 2013
 24. Todorov Y., M. Terzyiska, S. Ahmed, M. Petrov . Fuzzy-Neural Predictive Control using Levenberg-Marquardt optimization approach. IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA 2013, June 19 - 21, 2013, Albena, Bulgaria.
 25. Ahmed S. , A. Taneva, M. Petrov, I. Ganchev. Self-Tuning Fuzzy PID: Real Time Control Applications. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’2013,3-7 October 2013, Sofia, Bulgaria. pp. I-79 - I-82. ISSN 1313-1869
 26. Todorov Y., M. Terziyska, M. Petrov. Levenberg-Marcquardt Traning Approach for Recurent Fuzzy-Neural Network. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’2013 , 3-7 October 2013, Sofia, Bulgaria. pp. I-139 - I-142. ISSN 1313-1869
 27. Ahmed S. , M. Petrov, A. Taneva, Y. Todorov. Nonlinear Model Predictive Control of an Evaporator using Fuzzy - Neural Observer. SCIENTIFIC WORKS VOLUME LX „FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES – 2013, 18-19 October 2013, Plovdiv. pp. 57 - 62. ISSN 1314-7102
 28. Terziyska M., Y. Todorov, M. Petrov. Predictive Controller Based on Neuro - Fuzzy Model with Multiple Recurrent Nodes. SCIENTIFIC WORKS VOLUME LX „FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES – 2013, 18-19 October 2013, Plovdiv. pp. 57 - 62. ISSN 1314-7102
 29. Костов И., Г. Иванов, Проектиране и анализ на оценител на съпротивителен момент за асинхронно електрозадвижване, V-та национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Технически университет – София, филиал Пловдив, 18.05.2013 г.
 30. Mishkov R., Darmonski S., Exact Parameter Estimation Without Persistent Excitation in Nonlinear Adaptive Control Systems, Scientific Works “Food Science, Engineering and Technologies 2013”, Seventh National Conference with International Participation “Process Automation in the Food and Biotechnology Industries”, 2013, Vol. LX, No. 2, 100–106
 31. Mishkov R., Darmonski S., Nonlinear Adaptive Control and Exact Parameter Estimation, International Conference Automatics and Informatics’13, 2013, I-285–I-288
 32. Mishkov R., Petrov V., Nonlinear adaptive observer design in combined error nonlinear adaptive control, Scientific Works “Food Science, Engineering and Technologies 2013”, Seventh National Conference with International Participation “Process Automation in the Food and Biotechnology Industries”, 2013, Vol. LX, No. 2, 95–99
 33. Mishkov R., Petrov V., Nonlinear Adaptive Observers in Adaptive Tuning Functions Tracking Control, International Conference Automatics and Informatics’ 13, 2013, I-289–I-292
 34. 2012
 35. Todorov Y., S. Ahmed, M. Petrov, V. Chitanov. Implementations of a Hammerstein Fuzzy-Neural Model for Predictive Control of a Lyophilization Plant. Proceedings of 2012 IEEE 6th International Conference on Intelligent Systems (IS 2012), September 6 – 8, 2012, Sofia, BG. pp. 316 - 321.
 36. Todorov Y., S. Ahmed, M. Petrov . State-Space Predictive Control of a Lyophilization Plant: a Fuzzy-Neural Hammerstein Model Approach. IFAC Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing, DYCAF 2012, 13-16 June, Plovdiv, Bulgaria. pp. 181 – 186, ISBN: 978-954-9641-54-7.
 37. Ahmed S, M. Petrov, A. Taneva, Y. Todorov. Nonlinear Model Predictive Control of an Evaporator System Using Fuzzy-Neural Model. IFAC Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing, DYCAF 2012, 13-16 June, Plovdiv, Bulgaria. pp. 187 – 192, ISBN: 978-954-9641-54-7.
 38. Todorov Y., S. Ahmed, M. Petrov . Application of Fuzzy-Neural Modeling and Quadratic Programming for Model Predictive Control. 7th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 19-20, 2012, Sofia. pp. 181 – 186, ISSN:1314-7145.
 39. Костов И., Ш. Узунов, Т. Ангелова, Е. Мустафа, Теоретичен анализ и моделиране на хармоничния състав на напрежението в асинхронни честотни електрозадвижвания, Съюз на учените в България, Научни трудове серия В - Техника и технологии, т. 9, Пловдив, 2012 г., стр. 136-140.
 40. Костов И., Г. Иванов, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНА ШИМ В МАТЛАБ СРЕДА, Международна конференция Автоматика 2012, ФА, 1-4 юни, 2012, Созопол, България, Годишник на ТУ-София, том 62, книга 2, 2012 номер 48, страници 429-437, ISSN 1311-0829.
 41. Diana D. Tsankova, Nayden Isapov: Potential field based formation control in trajectory tracking and obstacle avoidance tasks. IEEE Conf. of Intelligent Systems 2012: 76-81
 42. Mishkov R., Darmonski S., Advanced Control Nonlinear State Space Models of Induction Motors, International Conference Automatics and Informatics’12, 2012, 74–77
 43. Mishkov R., Petrov V., Advanced Control Nonlinear State Space Models of Permanent Magnet Synchronous Motors, International Conference Automatics and Informatics’ 12, 2012, 70 – 73
 44. 2011
 45. Petrov M., S. Ahmed, A. Taneva, Y. Todorov. Fuzzy Model Predictive Control of a MIMO System. Proceedings of Anniversary Scientific Conference “40 Years Department of Industrial Automation“, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, 18 March 2011, pp. 45 – 48. ISBN 978-954-465-043-8.
 46. Todorov Y., S. Ahmed S., M. Petrov . Model Predictive Control of a Lyophilization Plant: A Newton Method Approach. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS ’11 , October 3 – 7, 2011, Sofia, Bulgaria. pp. B-89 - B-92
 47. Ahmed, S. (2011) Fuzzy-Neural Model Predictive Control Of An Evaporator System. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS ’11, October 3 – 7, 2011, Sofia, Bulgaria. pp. B-93 - B-96
 48. K. Shiev, N. Shakev, A. Topalov, P. Pavlova, “Real-Time Stabilization and Visual Tracking Control of a Mini-Quadrotor Rotorcraft”. Proc of International Conference on Automatics and Informatics, pp B169-B172, Sofia, 2011. ISSN: 1313-1850.
 49. Mishkov R., Darmonski S., Adaptive Tuning Functions System Design for Inverted Pendulum, International Conference Engineering, Technologies and Systems TechSys 2011, Vol. 16, book 1, 2011, 329–334
 50. Mishkov R., Darmonski S., Adaptive Nonlinear Trajectory Tracking Control for DC Motor Driven Inverted Pendulum, International Conference Automatics and Informatics’11, 2011, B-67–B-70
 51. Mishkov R., Petrov V., Strictly Orientated State Space Models of Permanent-magnet Synchronous Motors for Feedback Linearization Control, International Conference Engineering, Technologies and Systems TechSys 2011, Vol. 16, book 1, 2011, 335 – 340
 52. Mishkov R., Petrov V., Multiple Reference Frames State Space Models of Brushless DC Motor for Feedback Linearization, International Conference Automatics and Informatics’ 11, 2011, B-71–B-74

Публикации в списания у нас

  2015
 1. Ahmed S., Graphical User Interface for Level Control, CAx Technologies, issue 3, December 2015, pp. 71-76, ISSN 1314-9628
 2. Ahmed S., Prototype of Stationary Node in Hybrid Wireless Sensor Network, CAx Technologies, issue 3, December 2015, pp. 77-84, ISSN 1314-9628
 3. Драготинов И., Кр. Кутрянски, Ж. Стойчев, Г. Терзийски, Технически средства за автоматизация, Учебник, УХТ – Пловдив, 2015.
 4. Костов, И. Й., Моделиране на асинхронни двигатели с помощта на заместваща схема, Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, том 21, брой 1, стр. стр. 81-88, 2015, България, Пловдив, ТУ-София, ISSN 1310 – 8271.
 5. Kazala R., A. Taneva, St. Penkov, Networked sensors for robot monitoring and control, TechSys, 2015, “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 21, 2015, International Conference on Engineering, Technologies and Systems, TECHSYS 2015, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria pp.71-74, vol 21, book 1, 2015, ISSN 1310-8271
 6. Aleksovska V., A.Taneva, I.Ganchev, Traffic lights control via WEB application Techsys 2015, “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 21, 2015, International Conference on Engineering, Technologies and Systems, TECHSYS 2015, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, pp.75-80, vol 21, book 1, 2015, ISSN 1310-8271
 7. Ganchev I., A.Taneva, S.Ahmed, M.Petrov, Real-Time Simulation of Plants in Process Control, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 21, pp.89-94, ISSN 1310-8271, 2015.
 8. 2014
 9. Spasov, V. K., Rangelova, V. Y., Kostov, I. J., Drambalov, V. S., AN EFFICIENT APPROACH FOR DETERMINING INDUCTION MOTORS PARAMETERS, ACTA TEHNICA CORVINIENSIS, vol. VII, issue 2, pp. 117-122, 2014, Romania, ACTA University POLITEHNICA Timisoara, ISBN ISSN: 2067 – 3809.
 10. Костов, И. Й., Спасов, В. К., Иванов, Г. И., INVARIANTS OF ELECTRICAL MOTORS POWER SAVING CONTROL LAWS, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications”, vol. 20, issue 1, pp. 109-116, 2014, Bulgaria, Plovdiv, TU-Sofia, ISSN 1310 – 8271.
 11. Костов И., Г. Иванов, Управление на електрозадвижванията, Учебно пособие по курсово проектиране и семинарни упражнения, ТУ-Филиал Пловдив, 2014, с.144, ISBN 978-619-90128-6-4.
 12. Костов И., Г. Иванов, Управление на електрозадвижванията, Ръководство за лабораторни упражнения, ТУ - София, Филиал Пловдив, 2014, с.112, ISBN 978-619-90128-7-1.
 13. Захари Каврошилов, Предимства на нови системи за управление на съотношение „Въздух-гориво“, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications”, vol. 20, issue 1, pp. 117-121, 2014, Bulgaria, Plovdiv, TU-Sofia, ISSN 1310 – 8271.
 14. Mishkov R., Darmonski S., Nonlinear adaptive control with asymptotic parameter estimation – Part 1: Design approach, Proceedings of the Technical University Sofia, Vol. 64, book 2, pp. 133-142, 2014
 15. Mishkov R., Darmonski S., Nonlinear adaptive control with asymptotic parameter estimation – Part 2: Application to induction motor adaptive tracking vector control system design, Proceedings of the Technical University Sofia, Vol. 64, book 2, pp. 143-152, 2014
 16. Ахмед, С. А., КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТИЗИРАНА БЕЗЖИЧНA СЕНЗОРНA МРЕЖA, Списание на ТУ-София, филиал Пловдив, “Фундаментални науки и приложения”, том 20, стр. стр. 123-130, 2014, България, Пловдив, ТУ-София, ISSN 1310 – 8271.
 17. 2013
 18. Taneva A., M. Petrov, G. Sorokov. Industrial Network for Telecontrol. Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 19, 2013, International Conference “Engineering, Technologies and Systems TECHSYS 2013”, May 29 – 31, 2013, Plovdiv, BULGARIA, pp. 23 - 26. ISSN 1310-8271
 19. Terzijska M., Y. Todorov, M. Petrov. Real - Time Supervisory Tuning of Predictive Controller. Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 19, 2013, International Conference “Engineering, Technologies and Systems TECHSYS 2013”, May 29 – 31, 2013, Plovdiv, BULGARIA, pp. 155 - 160. ISSN 1310-8271
 20. Taneva A., S. Ahmed, M. Petrov. Data Acquisition and Telecontrol with PANASONIC Equipment. Proceedings of Technical University of Sofia, Volume 63, Issue 1, 2013, International Conference AUTOMATICS’2013, FA, Anniversary “50 Years Education in Industrial Automation“, June 14 - 16, 2013, Sozopol, Bulgaria, pp. 283 - 290. ISSN 1311-0829
 21. Костов И., Г. Иванов, Изследване на електромагнитната съвместимост на асин¬хронни електрозадвижвания със синусоидални филтри в МАТЛАБ среда, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 19, 2013, International Conference Engineering, Technologies and System, TECHSYS 2013, BULGARIA, pp. 125-130.
 22. Иванов Г., Ахмед С., Костов И., Определяне на ъгловата скорост на асинхронни електрозадвижвания на база невронен MRAS модел с размита адаптация на скоростта на обучение, Journal of the Technical University – Sofia,Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 19, 2013, International Conference Engineering, Technologies and System, TECHSYS 2013, BULGARIA, pp. 97-102.
 23. З. Каврошилов, Система за оптимално управление на съотношение „въздух-гориво“, Годшник на Технически Университет, София,том 63, кн.1, 2013, стр.307- 317.
 24. Mishkov R., Petrov V., Adaptive tuning functions tracking control with nonlinear adaptive observers, Information Technologies and Control, Year XI, No. 2, pp. 14-21, 2013.
 25. 2012
 26. Н. Шакев, „Управление на крена и тангажа на четирироторен хеликоптер в режим на хлъзгане върху множество повърхнини на превключване”, Научни трудове на съюза на учените в България-Пловдив, 2012. ISSN 1311-9419.
 27. Н. Шакев, „Управление на височината на четирироторен хеликоптер с използване на размита логика”, Научни трудове на съюза на учените в България-Пловдив, 2012. ISSN 1311-9419.
 28. K. Shiev, N. Shakev, A. V. Topalov, “Trajectory Tracking Control Of Ar. Drone Quadrotor”, Complex Control Systems, vol. 11, pp. 70-75, 2012. ISSN: 1310-8255.
 29. N. Shakev, K. Shiev, A. Topalov, “Control Approaches for Quadrotor Mini-Rotorcraft”, сп. Инженерни науки, брой 3, стр 5-13, 2012 г. ISSN: 1312-5702.
 30. Георги Иванов, Иван Костов, Йосиф Пищийски, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА MRAS СТРУКТУРИ ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА В АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ,,Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 18, 2012, BULGARIA, pp. 33-42.
 31. R. Mishkov, S. Darmonski, Advanced Control Nonlinear State Space Models of Induction Motors, Автоматика и информатика, 5-6, 2012, pp. 72–75
 32. R. Mishkov, V. Petrov, Advanced Control Nonlinear State Space Models of Permanent Magnet Synchronous Motors, Автоматика и информатика, 5-6, 2012, 68–71
 33. Taneva A., S. Ahmed, M. Petrov, I. Vantulev. AN INVESTIGATION OF NETWORKED CONTROL SYSTEMS. PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, Volume 62, Issue 1, 2012, pp. 317–326 , ISSN 1311-0829.
 34. 2011
 35. Todorov Y., S. Ahmed S., M. Petrov. Voltera Model Predictive Control of a Lyophilization Plant: A Newton Optimization Method Approach. Journal of INFORMATION TECHNOLOGIES AND CONTROL, YEAR IX, No. 4/2011, Sofia, Bulgaria. pp. 9 – 15, ISSN 1312 - 2622.
 36. Taneva A., S. Ahmed, M. Petrov, I. Ganchev. Real-Time Implementation of Temperature Control Process. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16, 2011, Based on the International Conference “Engineering, Technologies and Systems TechSys 2011, pp. 43-48. ISSN 1310-8271.
 37. N. Shakev, „Sliding Mode Learning Algorithms Applied to Takagi - Sgeno - Kang Interval Type 2 Fuzzy Logic Systems”, Научни трудове на съюза на учените в България-Пловдив, серия В, том IX, стр. 56-59, 2011 г. ISSN 1311-9419.
 38. A. V. Topalov, “A New Stable On-line Learning Algorithm for Takagi-Sugeno-Kang Type Neuro-Fuzzy Networks”, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciennces, (Sciences et Ingenierie, Automatique et informatique), Tome 64, No 10, pp. 1489 – 1498, 2011.
 39. Михайлов Б., Оптимални траектории за управление на синхронни двигатели с постоянни магнити, Научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади научни работници към федерация “Образование и наука”, 2011, с. 162-172, ISBN: 978-954-9449-44-0.
 40. Кутрянски Кр., Я. Николов, Програмна среда и устройство за тестване на закони за регулиране, Доклади на Международна научна конференция на ТУ – София, филиал Пловдив, Техсис’2011, 26-28.05.2011г. (JournalOfTheTechnicalUniversity – Sofia, PlovdivBranch, Bulgaria, FundamentalSciencesAnd Applications Vol. 16 (1) 2011, pp. 229-232, ISSN 1310 – 8271.
 41. Kostov I., D. Spirov, POWER QUALITY ANALYSIS IN FREQUENCY INDUCTION MOTOR DRIVES, Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16, 2011 International Conference Engineering, Technologies and Systems TechSys 2011 BULGARIA, pp. 191-195.
 42. Tsankova, D., N. Isapov, Reinforcements Based Topological Path Planning for Autonomous Mobile Robots, TECHSYS 2011, 26-28 May, Journal of the Technical University at Plovdiv, ‘Fundamental Sciences and Applications’, Vol.16, book 1, pp.95-100, ISSN 1310-8271.
 43. Tsankova, D., N. Isapov, A PSO-Based Trajectory Tracking Control for a Nonholonomic Mobile Robot, TECHSYS 2011, 26-28 May, Journal of the Technical University at Plovdiv, ‘Fundamental Sciences and Applications’, Vol.16, book 1, pp.101-106, ISSN 1310-8271.

Публикации в списания в чужбина

  2016
 1. K. Shiev, S. Ahmed, N. Shakev, A. V. Topalov, “Trajectory Control of Manipulators Using an Adaptive Parametric Type-2 Fuzzy CMAC Friction and Disturbance Compensator”, Chapter in “Novel Applications of Intelligent Systems”, Volume 586 of the series Studies in Computational Intelligence, DOI 10.1007/978-3-319-141947_4, Print ISBN 978-3-319-14193-0, Online ISBN 978-3-319-14194-7, Springer International Publishing, Springer, New York, pp. 63–82, 2016
 2. 2015
 3. Nikola Shakev, Andon V Topalov, Continuous Sliding Mode Control of a Quadrotor, a book chapter in “Recent Advances in Sliding Modes: From Control to Intelligent Mechatronics”, Editors Xinghuo Yu and Mehmet Önder Efe, pp 441-458, Springer International Publishing, 2015.
 4. 2013
 5. Todorov Y. , M. Terziyska, M. Petrov, Recurrent Fuzzy-Neural Network with fast learning algorithm for predictive control, International Conference on Artificial Neural Networks, ICANN’ 2013, Published in SPRINGER Lecture Notes on Computer Science, Eds. V. Mladenov et al., vol. 8131, pp. 459-466, 2013.
 6. 2012
 7. S. Ahmed, N. Shakev, A. Topalov, K. Shiev and O. Kaynak, “Sliding Mode Incremental Learning Algorithm for Interval Type-2 Takagi-Sugeno-Kang Fuzzy Neural Networks”, Evolving Systems, vol. 3 (3), pp. 179-188, Springer, 2012. ISSN: 1868-6478.
 8. Ahmed, S., Shakev, N., Topalov, A., Shiev, K. and Kaynak, O. (2012) Sliding mode incremental learning algorithm for interval type-2 Takagi-Sugeno-Kang fuzzy neural networks; Journal of Evolving Systems, Volume 3, Number 3 (2012), 179-188, DOI: 10.1007/s12530-012-9053-6
 9. N. Shakev, A. V. Topalov, O. Kaynak and K. Shiev, “Comparative Results on Stabilization of the Quad-rotor Rotorcraft Using Bounded Feedback Controllers”, Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 65, pp. 389-408, Springer, 2012. ISSN: 0921-0296. (Iimpact Factor 0,829)
 10. 2011
 11. Petrov M., S. Ahmed, A. Ichtev, A. Taneva. Fuzzy–Neural Model Predictive Control of Multivariable Processes. Chapter in the Book “Advanced Model Predictive Control”. Edition of the InTech Open Access Publisher, 2011, p. 26 . ISBN 978-953-307-687-4.
 12. Yancho Todorov, Michail Petrov. Model Predictive Control of a Lyophilization Plant: a Simplified Approach using Wiener and Hammerstein Systems. Control and Intelligent Systems. ACTA Press. Vol. 39, No. 1, 2011. pp. 23 – 32. ISSN: 1480-1752
 13. Taneva A., M. Petrov, I.Ganchev. HYBRID PID CONTROL ALGORITHMS FOR NONLINEAR PROCESS CONTROL. Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, VOL. 62, NO. 3, 2011, pp.147–152.
 14. Shiev, K. B., Shakev, N.G., Topalov, A. V., Ahmed, S., Kaynak, O. (2011) An Extended Sliding Mode Learning Algorithm for Type-2 Fuzzy Neural Networks. Adaptive and Intelligent Systems - Second International Conference, ICAIS 2011, Klagenfurt, Austria, September 6-8, 2011. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 6943 Springer 2011, Abdelhamid Bouchachia (Ed.), ISBN 978-3-642-23856-7
 15. A. V. Topalov, Y. Oniz, E. Kayacan and O. Kaynak, “Neuro-Fuzzy Control of Antilock Braking System Using Sliding Mode Incremental Learning Algorithm”, Neurocomputing, 74, pp.1883-1893, Elsevier, 2011.
 16. Tsankova, D. Random Search Method Using Chaotic Forcing for Location of Global Optimum of Multimodal Functions. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Vol. 9, No. 3, pp. 353-358, 2011, Timisoara, Romania, ISSN 1584-2673.
 17. Tsankova, D. Neural Networks Based Path Planning. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Vol. 9, No. 3, pp. 283-286, 2011, Timisoara, Romania, ISSN 1584-2673.

Публикации в конференции в чужбина

  2016
 1. Sevil A. Ahmed, Vasil L. Popov, Andon V. Topalov, Nikola G. Shakev, Perimeter Detection and Surveillance of Polluted Areas by Robotized Agents in a Hybrid Wireless Sensor Network, IFAC-PapersOnLine, Volume 49, Issue 29, 2016, Pages 247-252, ISSN 2405-8963, http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.11.061. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896316324879)
 2. 2015
 3. Ahmed, S.; Shakev, N.; Milusheva, L.; Topalov, A., Neural net tracking control of a mobile platform in robotized wireless sensor networks, IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM), 22-24 June 2015, Liberec, CZ Republic, Pages: 1 - 6, DOI: 10.1109/ECMSM.2015.7208690, Print ISBN:978-1-4799-6970-8.
 4. 2013
 5. Topalov, A., Shakev, N., Ahmed, S. (2013) Redesign of an Intelligent Adaptive Control Scheme for the Cement Milling Process. In proc. of 15th IFAC Workshop on International Stability, Technology, and Culture, Prishtina
 6. Ahmed, S., Shiev, K., Topalov, A., Shakev, N., Kaynak, O. (2013) Sliding Mode Online Learning Algorithm for Type-2 Fuzzy CMAC Networks. In Proc. of the 9th Asian Control Conference - ASCC 2013, Istanbul
 7. N. Shakev, A. Topalov, K. Shiev, O. Kaynak, “Stabilizing Multiple Sliding Surface Control of Quad-rotor Rotorcraft”, in Proc. of the 9th Asian Control Conference - ASCC 2013, Istanbul, 2013.
 8. 2012
 9. K. Shiev, N. Shakev, A. V. Topalov and S. Ahmed, “Trajectory Control of Robot Manipulators using Type-2 Fuzzy Neural Friction and Disturbance Compensator”. Proc of IEEE International Conference on Intelligent Systems, pp 324-329, Sofia, 2012. ISBN 978-1-4673-2278-2.
 10. N. Shakev, A. V. Topalov, K. Shiev, H. Aleksiev, “Hovering Control of Quad-rotor Rotorcraft Using Visual Servoing: The PVTOL Experiment”. Proc. of IFAC International Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing, Plovdiv, pp. 193-198, 2012. ISBN: 978-954-9641-54-7.