Неизменна част от функционирането на катедрата е научно-изследователската дейност, чрез която преподаватели и студенти следят и участват в съвременното развитие на технологиите, в сферата на системите за автоматично управление. Тя е съсредоточена в четири научни направления: Теория на автоматичното управление, Интелигентно управление и роботика, Индустриална автоматизация и Електрозадвижване.

Проекти към НИС на ТУ-София

 1. През 2019 г. - Докторантски проект към НИС ТУ-София (Договор № 182ПД0026-19, докторант Васил Попов), на тема: Алгоритми за разпознаване на обекти в изображения чрез невронни мрежи и дълбочинно обучение (deep learning) с приложение в роботиката
 2. През периода март 2016 - ноември 2016 г. научен проект по вътрешен конкурс на НИС при ТУ-София (Договор №161ПР0009-19) на тема: „Разработка и изследване на нови алгоритми за управление на ставните сервозадвижвания при специализирани роботи-манипулатори в микроелектронното производство“. Период на финансиране март-ноември 2016 г. Ръководител на проекта – гл. ас. д-р Севил А. Ахмед; участници в проекта: проф. д-р Андон В. Топалов, маг. инж. Николай Димитров, инж. Богомил Вълев (студент)
 3. През периода март 2014 - ноември 2014 г. научен проект по вътрешен конкурс на НИС при ТУ-София (Договор №141ПР0012-19) на тема: „МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗЖИЧНИ РОБОТИЗИРАНИ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ“. Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Севил А. Ахмед. Участници в проекта: проф. д-р А. В. Топалов, доц. д-р Н. Г. Шакев, маг. инж. Димитър Грозев Грозев (докторант), инж. В. Л. Попов (студент)
 4. доц. д-р Румен Мишков, 132ПД0027-19, Нелинейни адаптивни наблюдатели и системи за управление със синхронни електродвигатели, 2013-2014
 5. доц. д-р Румен Мишков, 132ПД0013-19, Нелинейни адаптивни системи за управление с асинхронни електродвигатели, 2013-2014
 6. доц. д-р Иван Костов, 122ПД0031-19, Развойна платформа за цифрово управление на асинхронно електрозадвижване, 2012-2013
 7. доц. д-р Иван Костадинов Ганчев, 121ПД0083-19, Разработване на развойна система за проектиране на програмно осигуряване в системите за управление, 2012-2013
 8. През периода април 2011 – юни 2012 научен проект за подпомагане на докторант по вътрешен конкурс на НИС при ТУ-София (заповед 1019/ 11.04.2011 г.) на тема „РАЗРАБОТКА НА АДАПТИВНИ ТИП-2 НЕВРОННО-РАЗМИТИ СТРУКТУРИ С ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ИНТЕЛИГЕНТНОТО УПРАВЛЕНИЕ“. Финансиран с договор №112пд009-19. Ръководител на проекта е доц. д-р Андон В. Топалов. Проектът е за подпомагане на докторант маг. инж. Костадин Борисов Шиев
 9. доц. д-р Д. Цанкова, №112пд010-19 /2011 с тема “Управление на мобилни роботи в задачи, изискващи събиране във формации и маневриране в нехомогенни среди” (продължителност 1.5 години)
 10. Договор № 102ни046-08/2010 г. към НИС при Технически университет София на тема: „Многомоделно и предсказващо управление с откриване и компенсиране на неизправности “, ръководител доц. д-р Александър Каменов Ищев
 11. През периода: март 2009 – ноември 2009 научен проект по вътрешен конкурс на НИС при ТУ-София на тема: „МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕТИРИРОТОРЕН МИНИ-ХЕЛИКОПТЕР DRAGANFLYER”. Финансиран с договор № 091ни068-17. Ръководството на проекта е осъществено съвместно от доц. д-р Андон В. Топалов и доц. д-р Добрин Т. Сейзински от катедра ТАТТ. Участници в проекта са: доц. д-р инж. М. Г. Петров, ст. ас. д-р инж. Н. Г. Шакев, докторант маг. инж.С. М. Кисьова и докторант маг. инж. К. В. Лазаров
 12. През периода март 2010 - ноември 2011г. научен проект по вътрешен конкурс на НИС при ТУ-София (заповед № 1250/20.04.2010 г.) на тема: „УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗПИЛОТЕН ХЕЛИКОПТЕР ЧРЕЗ ВИЗУАЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА ПРИ КАЦАНЕ ИЛИ ВИСЕНЕ НАД НАЗЕМЕН ОБЕКТ“. Финансиран с договор Nо: 102ни083-19. Ръководител на проекта: доц. д-р Петя Е. Павлова от кат. КСТ. Участници в проекта: доц. д-р А. В. Топалов, гл. ас. д-р И. Н. Атанасов, докторант инж. С. М. Николова (Кисьова), докторант инж. К. Б. Шиев, студент Д. Николова, студент Н. Н. Делчев, доц. д-р Д. Т. Сейзински
 13. Договор № 091пд030-17/2009 г. към НИС при Технически университет София на тема: „АЛГОРИТМИ ЗА СИСТЕМИ С НЕВРОННО-РАЗМИТО ПРЕДСКАЗВАЩО УПРАВЛЕНИЕ”. Договор ръководител доц. д-р Михаил Георгиев Петров, с цел подпомагане на докторанта маг. инж. С. Ахмед
 14. Договор № 091ни134-08/2009 г. към НИС при Технически университет София на тема „Алгоритми за диагностика и управление при неизправности”, ръководител доц. д-р Александър Каменов Ищев

Външни проекти

 1. През периода: 2018 – ... научен проект с договор No: Н 11-17/2018 към Фонд „Научни изследвания“ при МОМН, Република България на тема: „Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на интелигентни роботи в споделено работно пространство“. Ръководител на проекта – Доц. д-р Никола Шакев.
 2. През периода: 2016 – 2018 г. научен проект с договор No:ДФНИ M07-3/2016 към Фонд „Научни изследвания“ при МОМН, Република България на тема: „Нови алгоритми за интелигентно управление с приложение в колаборативната роботика“. Период на финансиране 2016 – 2018 г. Ръководител на проекта – гл. ас. д-р Севил А. Ахмед; участници в проекта: д-р Давид Линдр (ТУ-Либерец, Чешка Република), маг. инж. Николай Димитров, маг. инж. Васил Попов, инж. Богомил Вълев (студент).
 3. През периода: 2014 – 2016 г. научен проект към Фонд „Научни изследвания“ при МОМН, Република България на тема: „УПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНИ РОБОТИ В БЕЗЖИЧНИ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ С ХИБРИДНИ СТРУКТУРИ“. Финансиран с договор No: ДФНИ И02-6/2014. Ръководител на проекта е проф. д-р Андон В. Топалов Участници в проекта сa: проф. д-р М. Г. Петров, доц. д-р Н. Г. Шакев, доц. д-р А. М. Танева, гл. ас. д-р З. Г. Каврошилов, гл. ас. д-р С. А. Ахмед, маг. инж. К. Б. Шиев, маг. инж. С. Пенков, маг. Н. Димитров и проф. д-р Zdeněk Plíva (Technical University of Liberec, Либерец, Чешка Република) и проф. д-р Petr Louda (Technical University of Liberec, Либерец, Чешка Република)
 4. През периода: 2006 – 2011 г. научен проект към Фонд „Научни изследвания“ при МОМН, Република България на тема: „СЪВРЕМЕННИ ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЛИНЕЙНИ СИСТЕМИ“. Финансиран с договор No: ВУ-ТН-108/05 и доп. споразумение N: Д01-421/19/06.08. Участници в проекта сa: доц. д-р А. В. Топалов (ръководител), доц. д-р М. Г. Петров, доц. д-р Р. Л. Мишков, доц. д-р Д. Д. Цанкова, доц. д-р И. К. Ганчев, гл. ас. д-р А. М. Танева, гл. ас. д-р Н. Г. Шакев, гл. ас. В. С. Георгиева, доц. д-р И. Й. Костов, доц. д-р В. Й. Рангелова и проф. д-р Okyay Kaynak (Bogazici University, Истанбул, Турция)