проф. д-р инж. Михаил Петров

michail petrov

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4338

Лаб. 4407, 4408, 4409

Тел.: 032/ 659 555

E-mail: mpetrov@tu-plovdiv.bg

Научни интереси

Проектиране на системи за управление, Системи с предсказващо управление, Системи с размито и невронно-размито управление,Алгоритми за предсказващи и размити регулатори, Програмируеми логически контролери за управление на процеси.

Квалификация

2011 - Професор по Автоматизация на производството, Технически университет София, филиал Пловдив

1998 - Доцент по Автоматизация на производството, Технически университет София, филиал Пловдив

1989 - Доктор по Автоматизация на производството, Минно-геоложки университет София

1977 - Магистър-инженер по Техническа кибернетика, Технически университет Прага, Чехия

Преподавателска дейност

  • Компютърно интегрирани производствени системи - КИПС
  • Изкуствен интелект - ИИ
  • Системно проектиране - СП
  • Изкуствен интелект - ИИ
  • Предсказващо управление - ПУ
  • Системен анализ - СА
  • Размито и невронно управление - РНУ