доц. д-р инж. Иван Костов

ivan kostov

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4320, лаб. 4308

Тел.: 032/ 659 525, 530; 0895 587 331

E-mail: ijk@tu-plovdiv.bg

Лична страница:ivankostof

Научни интереси

Дисертация:

Костов И., Защити на електрозадвижвания с асинхронни двигатели, автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен “доктор”, Технически университет - София, 2002, с. 40

Научни интереси:

Анализ, синтез и проектиране на системи за управление на електромеханични системи и електрозадвижвания. Защити в електрозадвижванията.

Текущи научно-изследователски задачи:

Разработка на развойна платформа за цифрово управление на асинхронно електрозадвижване.

Квалификация

Протокол № 4/15.03.2004г. на ВАК – Доцент по Електрозадвижване (Системи за управление на електрозадвижванията), Технически Университет София, Филиал Пловдив

Протокол № 4/17.03.2003г. на ВАК – Доктор по Електрозадвижване, Технически Университет София, Филиал Пловдив

Протокол № 10/14.06.1990г. на ФС на ФЕА - Асистент по Автоматично управление и регулиране, управление на технологичните процеси (автоматично управление на електрозадвижванията)

1985 – Магистър инженер по Автоматизация на производството, Технически Университет София

Преподавателска дейност

  • Управление на електромеханични системи
  • Управление на електрозадвижванията
  • Проектиране на системи за електрозадвижване
  • Автоматизирани производствени системи