доц. д-р инж. Иван Ганчев

ivan ganchev

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4319

Лаб. 4408

Тел.: 032/ 659 525

E-mail: ganchev@tu-plovdiv.bg

Преподавателска дейност

  • Автоматика
  • Автоматизация на технологични процеси - АТП
  • Приложни методи за управление на технологични процеси - ПМУТП
  • Автоматична настройка на регулатори - АНР
  • Програмируеми контролери - ПК