Системи за управление

Катедра "Системи за управление" като част от факултета по Електроника и Автоматика обучава студенти в две специалности: "Автоматика, информационна и управляваща техника" (АИУТ) и "Индустриално инженерство" (ИИ) на английски език. Катедрата предлага обучение по бакалавърска и магистърска програми. Основна цел на обучението на студентите е подготовката им като висококвалифицирани инженери по съответната специалност. Знанията, които студентите получават са необходимата база за разработване и приложение на методи, технически и програмни средства за проектиране, внедряване и обслужване на системи за автоматично управление на технологични процеси и обекти, производствени механизми и устройства. Неизменна част от функционирането на катедрата е научно-изследователската дейност, чрез която преподаватели и студенти следят и участват в съвременното развитие на технологиите, в сферата на системите за автоматично управление. Научно изследователската дейност на катедра "Системи за управление" е съсредоточена в четири научни направления: Теория на автоматичното управление, Интелигентно управление и роботика, Индустриална автоматизация и Електрозадвижване.

Преподаване

Преподавателите от катедрата обучават и студенти по бакалавърската и магистърската програми на специалностите: "Електроника", "Електротехника", "Полиграфия" и "Индустриален мениджмънт" по дисциплините: Теория на управлението І, Теория на автоматичното регулиране, Автоматика, Моделиране и симулиране, Елементи и устройства на индустриалната автоматизация, Компютърно интегрирано производство, Индустриална електроника и електрозадвижване, Електромеханични системи, Електрозадвижване, Практикум по информатика, Анализ и синтез на системи, Автоматизация на полиграфическото производство, Системи за управление, Управление на процеси и производствена автоматизация, Роботика и технологии за автоматизация, Автоматизирани електрозадвижвания и Програмируеми логически контролери.

Партньори

Катедра "Системи за управление" поддържа сътрудничество с фирмите SIEMENS, OMRON, AMK, Panasonic, COMECO, EVN, MILARA, ЕHNATON и други. В резултат катедрата разполага с учебни лаборатории, оборудвани със съвременни технически средства и стендове на фирмите – сътрудници. Съвременната материално-техническа база на катедрата подпомага учебния процес и научно-изследователската дейност. Студентите, обучавани в катедрата имат възможност за студентска практика във фирмите: ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД, АББ България, клон Раковски, EVN България, Дзобеле България ЕООД, Шнайдер електрик, Фесто Производство ЕООД Смолян, Неохим АД, Димитровград, КЦМ ЕООД, Технолоджи ООД, филиал Пловдив, Цифрова кабелна корпорация, клон Пловдив и Техсофт ООД, Казанлък.

Състав