проф. д-р инж. Андон Топалов

andon topalov

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4317

Лаб. 4309, 4407

Тел.: 032/ 659 528

E-mail: topalov@tu-plovdiv.bg

Научни интереси

Анализ, проектиране и приложение на алгоритми за интелигентни адаптивни управляващи устройства (използващи невронни мрежи, размита логика и еволюционни алгоритми) за нелинейни обекти (с основна области на приложение - роботиката и мехатрониката). Навигация и управление на автономни агенти и мобилни роботи с използване на визуална обратна връзка. Обучаващи стратегии и алгоритми базирани на теорията на системите с променлива структура с приложение при интелигентните адаптивни управляващи системи.

Квалификация

Д-р Андон В. Топалов е получил диплома за завършена образователно-квалификационна степен магистър инженер електромеханик по автоматизация и комплексна механизация на производствените процеси в индустрията за строителни материали от Московски държавен инженерно-строителен университет (МГСУ), факултет „Информационни системи, технологии и автоматизация“ в гр. Москва, Русия, през 1979 г. През 1984 г. защитава дисертация на тема „Разработка на принципите за изграждане, комплекса от устройства и програмното осигуряване на микрокомпютърна телемеханична система за АСУТП на подземен рудник“ в Московския държавен минен университет (МГГУ), кат. „Автоматика и телемеханика“ в гр. Москва, Русия, като му е присвоена научна степен доктор по научната специалност „Автоматизация на производството“. През 1985 – 1986 г. работи като научен сътрудник II степен по научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ в Институт по електронна техника при ОЗЗУ в гр. Пловдив. От 1986 г. е на работа в катедра „Системи за управление“ при Технически университет – София, филиал в гр. Пловдив, където понастоящем е професор по научната специалност „Системи с изкуствен интелект“. Бил е гост-преподавател и гост-изследовател в редица университети в чужбина – Южна Корея, Турция, Мексико, Гърция, Белгия, Великобритания и Германия. Автор е на повече от 80 научни доклади на конференции и статии в списания. Съавтор е на една монография и на два учебника, а една книга е издадена под негова научна редакция.

Преподавателска дейност

  • Идентификация на системи - ИС
  • Системи с изкуствен интелект - СИИ
  • Теория на управлението I - ТУI
  • Адаптивно управление - АУ
  • Размито и невронно управление - РНУ
  • Управление на индустриални манипулатори - УИМ