доц. д-р инж. Албена Танева

albena taneva

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4420

Лаб. 4409

Тел.: 032/ 659 585

E-mail: altaneva@tu-plovdiv.bg

Научни интереси

Дисертация:

Специалност: “Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“

Тема: „Адаптивни невронно-размити алгоритми за управление на технологични процеси“

Научни интереси:

Размито и невронно управление. Алгоритми за невронно-размито и предсказващо управления. Програмируеми логически контролери (ПЛК). SCADA системи.

Текущи научно-изследователски задачи:

Алгоритми за управление с използване на невронно-размити структури. Разпределени системи за управление.

Квалификация

2012 - Доцент по "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника"

2005 - Доктор по Автоматика, Технически университет – София, филиал Пловдив

1998 - Магистър инженер по Автоматика, Технически университет – София, филиал Пловдив

Преподавателска дейност

  • Компютърно интегрирани производствени системи - КИПС
  • Изкуствен интелект - ИИ
  • Системно проектиране - СП
  • Автоматизация на технологични процеси - АТП
  • Системен анализ - СА
  • Разпределени системи за управление - РСУ
  • Програмируеми логически контролери - ПЛК